Fastighetsägarens medgivande fortfarande förutsättning för bostadsanpassningsåtgärder

Högsta förvaltningsdomstolens dom (9 december 2014, mål nr3135-14) och kort därefter dom i Kammarrätten i Jönköping (22 januari 2015, mål nummer 3624-14) har lett till att kommuner inte längre får kräva in ett medgivande från fastighetsägaren för vare sig själva åtgärden eller att återställande ej krävs för att fatta beslut om bostadsanpassningsbidrag.
Det är dock viktigt att skilja på bidrag och åtgärd. Beslut om bidrag har numera ingen koppling till huruvida åtgärden kan utföras. Bidragsbeslut är offentligrättslig men frågan om huruvida åtgärden får genomföras eller ej är civilrättslig. Och ska åtgärden kunna utföras behövs enligt civilrättsliga principer fortfarande ett medgivande av fastighetsägaren.

Att det saknas intyg från fastighetsägaren om att någon återställning inte behöver ske får inte längre vara en avslagsgrund i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen prövade i vilken utsträckning Boverket hade bemyndigande att meddela föreskrifter i bidragsfrågan, och fann att sådan rätt saknats i visst hänseende.

Det föranledde Boverket att plocka bort hela punkt 5 ur sina föreskrifter. Punkt 5 hanterade inte bara frågan om återställning utan även fastighetsägarens medgivande för själva åtgärden.
När hela punkt 5 var bortplockad fann Kammarrätten att då saknades underlag för kommuner att kräva in ett medgivande från fastighetsägaren för att kunna bevilja bidrag.
Det offentligrättsliga läget är således nu att bidrag kan sökas och beviljas utan fastighetsägarens godkännande, till och med utan fastighetsägarens vetskap.

Observera att domarna från Högsta förvaltningsdomstolen respektive Kammarrätten i Jönköping inte påverkar vad hyresgäster och bostadsrättshavare får och inte får göra utan att riskera att behöva återställa åtgärderna eller att i övrigt bli ersättningsskyldiga.

Inga bostadsanpassningsåtgärder får göras utan fastighetsägarens medgivande
En hyresgäst får normalt inte ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Det framgår av bestämmelser i hyreslagen (12 kapitlet 24 § och 24 a § jordabalken). Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i fråga om väsentliga förändringar av lägenheterna, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs, 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen (1991:614). I allmänna utrymmen behövs alltid ett samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de beviljats bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske. Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Från att ha varit en förutsättning för bidrag är numera frågan om fastighetsägarens medgivande till anpassningsåtgärder bara en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

Anmärkning: Boverket har gjort en översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag. I december 2014 överlämnade Boverket en rapport till regeringen där Boverket föreslår en helt ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *