Efterlängtad utredning om klimatanpassning

Jag har vid upprepade tillfällen skrivit om de ökade och allt mer kostsamma översvämningarna och, i samband med dessa, kommuners inklusive VA-hållares undfallenhet att ta tag i problemet.

Regeringen har nu äntligen tillsatt en utredning om klimatanpassning.framsida_klimatsakrad_fastighet_PNG_200_313

Utredningen ska bland annat svara på om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Arbetet med klimatanpassning berör ett stort antal aktörer inom både offentlig och privat sektor. Det måste vara tydligt vem som ansvarar för att anpassningsåtgärder vidtas och hur de ska finansieras. Det gäller i synnerhet mer kostsamma åtgärder som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur. Så länge detta inte är tydligt avvaktar många aktörer med att vidta åtgärder. Åsa Romson kommenterade den senaste tidens översvämningar och den nu presenterade utredningen i SVT.

Klimatförändringar hör inte längre framtiden till, utan är idag en realitet. Under senaste åren har vi fått uppleva extrema vattenmängder på flera platser i Sverige med översvämningar som följd. Det är ett gemensamt intresse för såväl fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, boende, försäkringsbolag som samhället i stort att förebygga framtida skador till följd av ett mer extremt klimat. Till exempel har kommunala VA Syd fått in nära 2 000 ersättningskrav för 2014 års översvämningar. Dessa sysselsätter tre personer på heltid på VA Syd.

Enligt Svensk Försäkring rapporterades det under 2014 hela 18 000 skador till kostnader på ca 900 miljoner kronor

Klimatanpassningsåtgärder är något som alla behöver göra i varierande utsträckning. Inte minst fastighetsägare som behöver  klimatsäkra sina fastigheter. (Se gärna denna lilla film som tagits fram av Fastighetsägarna Stockholm)

Det är bra att utredningen ska tydliggöra kommunernas övergripande ansvar för detta. Miljöministern är i SVT-inslaget tydlig med att det grundläggande ansvaret är kommunernas, inklusive de kommunala VA-bolag som bevisligen har underdimensionerade dagvattensystem.

Utredningen ska även analysera om det behövs ändringar i lagstiftningen så att planeringsprocesser och regelverk överensstämmer sinsemellan. Vid behov ska också förslag om förtydligad ansvarsfördelning kring genomförandet av klimatanpassningsåtgärder tas fram.

Utredaren ska också undersöka om det finns behov av justeringar i kommunernas möjlighet till kostnadstäckning. I vissa fall kan det finnas skäl för staten att delfinansiera åtgärder, och utredningen ska svara på hur sådana åtgärder i så fall ska utformas.

Kommunerna behöver öka sina investeringsanslag för att åtgärda eventuella brister i dagvattenhanteringen. Det säger sig självt att lägga resurser på ett förebyggande arbete är att föredra framför att, som i Malmö, administrera och betala skadestånd efteråt. I en artikel i Sydsvenskan uppdagas det att Malmö vetat om problemet i över 40 år.

För fastighetsägare och boende är det viktigt att kommunerna på allvar sätter igång med åtgärder. Och att kommunerna  inte vältrar över klimatanpassningskostnaden på kunderna. Därför bör utredningen fokusera på alternativa finansieringsformer som t ex kommunalskatt, statligt bidrag,  gröna obligationer, katastroffonder (finns i Norge) och EUs fonder.

Direktiven nämner också att Miljömålsberedningen lyfte fram att Anläggningslagen behöver ses över så att gemensamhetsanläggningar kan tillskapas för att kunna skapa gemensamhetsanläggningar som skyddsåtgärder.

En sådan ändring av Anläggningslagen skulle även öppna upp för gemensamhetsanläggningar i fler syften än klimatanpassning, exempelvis för trygghetsskapande åtgärder. Kanske kan detta vara embryot till ökad svensk förekomst av så kallade Business Improvement Districts?

 

Publicerat av

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur

Rikard Silverfur, näringspolitisk expert. Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnadskonst och stockholmare med både nationell och internationell erfarenhet av bygg-, anläggnings- och fastighetsteknik.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *