Trumpologin hotar städernas utveckling

Det tycks kanske märkligt att göra en koppling mellan valet av Donald Trump till president i USA och utvecklingen av våra städer i Sverige. Det finns dock implikationer av de tendenser som Trump symboliserar och den politik han driver som gör kopplingen mycket relevant. De senaste åren har stadens segertåg varit oomtvistat. Urbaniseringen har gått fram som en urkraft och i takt med den har innovationstakten ökat och det urbana livet blivit allt mer att betrakta som en norm. Staden är dock inte ohotad och dess utveckling är allt annat än okomplicerad. Den står inför svåra utmaningar såväl när det gäller dess sociala strukturer som dess ekonomi, infrastruktur och miljöpåverkan. Det är utmaningar som endast framtida innovationer kan lösa. Frågan är hur de städer blir som växer fram under inflytande av Trump och den ideologiska anda som följer i hans spår. Har dessa städer grogrund för den kreativitet som är nödvändig för att möta såväl nutidens som framtidens utmaningar? Jag tror inte det och skulle vilja förklara detta med fyra påstående:

  • Framtidens stad är jämställd och accepterande
  • Framtidens stad är klimatsmart
  • Framtidens stad är öppen och transparent
  • Framtidens stad utvecklas i samverkan

Utan att uppfylla dessa krav kommer staden inte att kunna vara en hållbar plattform för mänsklighetens utveckling. Istället blir den grogrund för interna konflikter, sociala klyftor, miljökatastrofer, ytlighet, våld, korruption, rädsla och misstänksamhet. Man brukar tala om att en vald ledare har 100 dagar på sig att sätta sin prägel och göra sitt avtryck. Donald Trump behövde inte ens 100 timmar för att göra det tydligt vad han står för, vad han vill åstadkomma och att han är handlingskraftig. De som hoppades att de löften och hot som haglade under valkampanjen bara var munväder får tänka om. Håll i er nu för här kommer den trumpifierade staden:

Den trumpifierade staden är inte jämställd och accepterande
I valet av öppet homofobiske Mike Pence till vice president har Trump tagit landet 100 år tillbaka i tiden när det gäller inställningen till HBTQ-frågor. Likaså har Trumps uttalanden om människor från Mexiko och muslimska länder tydliga drag av rasism. Den bristande respekten för andra människor har även exemplifierats i hans imitation av en funktionshindrad person. Detta i en tid då allt fler trender i samhällsutvecklingen visar positiva effekter av att människor accepterar varandras olikheter och möts på lika villkor. Dessutom trampar mannen Trump ner djupt i den sexistiska träskmarken med sina kommentarer om hur man kan behandla kvinnor. Beslutet att USA ska sluta stötta hjälporganisationer som inte tar avstånd från abort är också det ett direkt kvinnofientligt drag. Sorry Schlingmann och Nordström. Det blir inga Girlvilles.

Den trumpifierade staden är inte klimatsmart
I en svensk kontext är det svårt att se någon annan framtid än att vi anpassar vår konsumtion och vår produktion efter en mer cirkulär livsstil. Vårt klimatavtryck styr många av de beslut, stora som små, som fattas varje dag för var och en av oss. Denna utveckling och inställning är nödvändig för att vi ska uppnå en god livskvalitet idag för så många människor som möjligt på planeten och framförallt för att säkerställa en god livskvalitet för kommande generationer. Det kan tyckas vara ett vinnande koncept och idéer som har en ohotad ställning idag. Så är inte fallet. Enda sättet att nå framgång har varit genom att ställa höga krav på företagen, i första hand från konsumenterna själva och i andra hand genom politiska styrmedel. Nu har Trump tydligt framhållit att klimathotet är påhittat och överdrivet. Han uppvisar ett öppet förakt för institutioner och vetenskap och hans nationalprotektionism leder till avbrutna samarbeten kring klimatet. Den inhemska marknaden, oljeföretagen och bilindustrins utveckling är viktigare än miljön. Så sorry kommande generationer. Finns ingen luft kvar till er.

Den trumpifierade staden är inte öppen och transparent
Med utvecklingen av digitala kanaler och sociala medier har möjligheterna för individer att organisera sig kring olika frågor, granska politiska beslut och starta proteströrelser blivit enormt mycket större. Det är ett inflytande som leder till ett ökat krav på att information ska vara tillgänglig och att beslutsprocesser ska vara transparenta. Men digitaliseringen leder också till en försvagad press och öppnar samtidigt upp för andra kanaler där ogranskade nyheter kan förmedlas. I valet var falska nyheter som cirkulerade en viktig faktor som påverkade opinionen. I Trumps värld är det dessvärre fullkomligt naturligt att manipulera pressen och undanhålla eller förbättra sanningen. Så sorry till dig som ville veta hur det ligger till. Det enda vi bjuder på är ”alternativa fakta”.

Den trumpifierade staden utvecklas inte i samverkan
Samverkan har blivit så mycket av ett modeord att det nästan känns utslitet nu. Det gör det inte mindre betydelsefullt när vi vill utveckla våra städer. Hela grunden för en stad vilar på en rad olika gemensamma intressen som politiker, handlare, fastighetsägare, föreningsliv, medborgare och så vidare. Enda sättet att skapa en hållbar utveckling är genom att dessa parter möts och samverkar över gränserna, lär känna varandra och bygger förtroende och tillsammans tar ansvar för helheten. Trump utgör däremot själva definitionen av en NIMBYist (Not In My Back Yard). Han står för en tankemodell som baseras på rädsla för förändring och kännetecknas av nånannanism, det vill säga att man anser att alla problem som uppstår bör lösas av någon annan. ”Rädda gärna världen, men blanda inte in mig. Ha gärna fri rörlighet för människor och varor, men inte in och ut i vårt land. Ta gärna ansvar för de delar av världen där människor har det som sämst, men vi tänker framförallt ta hand om oss själva. Miljökatastrofer, det är någon annan som har orsakat dem. Självklart ska människor kunna fly från krig och elände, men här är de inte välkomna”. Trump uppvisar ett klart ointresse för existerande uppgörelser och samarbeten och har varit tydlig med att det är ”America First” som gäller i alla lägen. Murbygget mot Mexiko är en tydlig manifestation av det. Så sorry alla samverkare. Här är det störst som går först.

Man kan förstås argumentera för att Trump inte har något inflytande över utvecklingen i svenska städer, men vi måste samtidigt inse att världen idag är både global och digital och i denna värld färdas idéer snabbt. Det finns tydliga tecken på att samma ideologiska rörelse är på frammarsch i Sverige och övriga Europa och det är en utveckling som hotar det vi idag bygger våra städer och vår gemensamma framtid på.

Publicerat av

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR Ordförande för Svenska Stadskärnors forskarråd. Har arbetat med utredningar och näringslivsfrågor på Fastighetsägarna sedan 2007. Utgår från Göteborg men försöker se fastighetsbranschen och stadsutveckling ur både stor- och småstadens perspektiv. Har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Går igång på siffror och statistik men är även en förkämpe för kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *