Äntligen en stadspolitik

Under Almedalsveckan sommaren 2013 inledde jag tillsammans med branschkollegor och organisationen Svenska stadskärnor ett till stora delar nytt lobbyarbete. Det grundades i att många i bland annat fastighetsbranschen upplevde att staten inte tog sitt ansvar för städernas utveckling och att det både på statlig och kommunal nivå fanns allt för mycket stuprörstänkande. De olika departementen fattade beslut som motverkade varandra, riksintresset stod mot intresset av att förtäta, detaljplanearbetet och tillståndshanteringen hängde inte alls med i de strategiska målen att skapa attraktiva, hållbara och lönsamma innerstäder. Vi drog igång kampanjen ”Jag är STADsminister” och argumenterade för att Sverige behöver en nationell stadspolitik. Vi har en landsbygdspolitik och en landsbygdsminister men ingen politik för våra städer, där utmaningarna är många och minst lika stora som på landsbygden. Ambitionen från vår sida har aldrig varit att förstatliga processer som alltid grundas i lokala förutsättningar. Snarare handlar det om att se till att de övergripande målen är samordnade och att det från statligt håll ges stöd, förutsättningar och en viljeinriktning för de kommunala besluten i stadsutvecklingsfrågor.

Almedalsveckan 2013

Sedan 2013 har vi fortsatt att arbeta med denna fråga, på politikernas kongresser, på riksdagsseminarier, i enskilda samtal och i debatten. Det har nu gått snart fyra år och jag kan med glädje konstatera att framgången är ett faktum. Budskapet från mig och många andra har nått fram. Vi har nu en miljöminister, Karolina Skog (mp), som också har ett särskilt ansvar för stadsutvecklingsfrågor. Igår var hon i Göteborg för att tala om hållbara städer på vårt arrangemang Urbant Forum. I samband med detta höll hon också ett rundabordssamtal som var det första i en serie om tre som ska leda fram till nya nationella mål för stadsutveckling som hon kommer att gå till riksdagen med i sommar. (Läs gärna hennes debattartikel om detta) Fokus för samtalet var grön och jämställd stadsutveckling. Jag fick på mötet möjlighet att föra fram tankar och idéer från fastighetsbranschens perspektiv, om exempelvis riksintressen, incitamentsdriven energieffektivisering och behovet av att utveckla existerande städer genom förtätning. Jag påminde även om att man i ivern att bygga nytt inte får glömma bort att förvalta det som redan är byggt. Där spelar våra centrumorganisationer en nyckelroll trots att de i min mening ofta är styvmoderligt behandlade.

Samtalet var mycket givande och lämnade mig med en känsla av hopp. Kan det vara så att vi nu får se en samlad stadspolitik? Oavsett dess innehåll så tror jag det finns en viktig poäng med att den kommer på plats. Det ger frågor som rör städernas utveckling den legitimitet och den status som behövs för att de på allvar ska kunna ta den plats de förtjänar i det politiska samtalet.

Publicerat av

Rudolf Antoni

Rudolf Antoni

Vice VD och utvecklingschef på Fastighetsägarna GFR Ordförande för Svenska Stadskärnors forskarråd. Har arbetat med utredningar och näringslivsfrågor på Fastighetsägarna sedan 2007. Utgår från Göteborg men försöker se fastighetsbranschen och stadsutveckling ur både stor- och småstadens perspektiv. Har en bakgrund inom samhällsvetenskaplig forskning på SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Går igång på siffror och statistik men är även en förkämpe för kulturens betydelse för såväl den enskilda människan som för hela städer och regioners utveckling.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *