Lovvärt från Klimatanpassningsutredningen

Jag har nu läst förslagen i ”Vem har ansvaret?” SOU 2017:42 som presenterades 29 maj 2017 av Klimatanpassningsutredningen.

Bra att alla kommuner ska inventera risker och ta fram strategi

Enligt utredningen ska kommuner inventera risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Utifrån inventeringen ska kommunerna ta fram en klimatanpassningsstrategi.

Ett mycket bra förslag. Flera kommuner har redan insett att detta behövs och redan påbörjat ett sådant arbete. Med ett lagkrav kommer alla kommuner att jobba aktivt med klimatanpassning.

Utredningen föreslår att övergripande myndighetsansvaret för klimatanpassningsfrågor samlas hos Boverket, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning.

Det är positivt att det nu splittrade ansvaret samordnas hos en myndighet.

Fastighetsägare kan bidra mer, men kan och ska inte ta över delansvar för vattentjänster

Fortsätt läsa Lovvärt från Klimatanpassningsutredningen

Tre tips till översynen av byggregler

Skärmklipp från presskonferens

30 miljoner ska leda till mer ändamålsenliga byggregler. Tvåmannakommittén, bestående av Anna Sander och Kurt Eliasson, får möjlighet att ta ett rejält grepp för att komma till rätta med regelkrånglet. Det är dock fortfarande lite oklart vad Bostadsministern egentligen menar när han pratar om ett ”regelkrångel”.

Fortsätt läsa Tre tips till översynen av byggregler

Så skapar regeringen fler överklaganden

Regeringen har idag (2017-02-06) offentliggjort promemorian  Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Regeringen föreslår att överklagande av vissa lov- och förhandsbesked endast ska få göras av den som skriftligen har framfört synpunkter på ansökan som inte har blivit tillgodosedda. Så är det för detaljplaner idag och regeringen vill införa liknande förfarande kring bygglov som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelse samt för bygglov där det saknas detaljplan eller områdesbestämmelse. I en skriftlig underrättelse där sakägare lämnas tillfälle att yttra sig kring sökt lov ska kommunen upplysa om begränsningen av rätten att överklaga. Möjligheten för byggnadsnämnden att anslå underrättelsen på kommunens hemsida dras in.

Kommuner föreslås alltså skicka ut fysiska brev till sakägare (hej digitalisering…) och skriva dem på näsan att ”om du inte kommer in med synpunkter nu så förlorar du chansen att överklaga”. Ambitionen att minska antalet överklaganden och därmed snabba på bygglovprocessen är bra. Jag tror dock att föreslaget förfarande kommer att få precis motsatt effekt mot vad som önskas. Fortsätt läsa Så skapar regeringen fler överklaganden

Samarbeta med dina leverantörer kring hållbarhet

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan betraktas idag som någonting som  företag förväntas arbeta med. Frågan har gått från att ses som ett frivilligt åtagande till att betraktas som en helt naturlig del i företagsverksamheten.

Att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan är i första hand att samarbeta med sina leverantörer för att säkerställa korrekta sociala och miljömässiga villkor. Fler och fler fastighetsföretag ställer sociala hållbarhetskrav på sina leverantörer. Det är bra. Ett fastighetsföretag kan ha upp till flera tusen olika leverantörer och att ställa sociala hållbarhetskrav på dessa får stor påverkan.

Fortsätt läsa Samarbeta med dina leverantörer kring hållbarhet

Brandskydd är en social trygghetsfråga

Ibland tar det lite tid innan polletten faller ner.

Jag ansvarar för Fastighetsägarna Sveriges övergripande brandskyddsfrågor. I den egenskapen representerar jag Fastighetsägarna i Boverkets referensgrupp brandskydd  , MSBs Nationella samverkansgrupp för brandskyddsfrågor samt Brandskyddsföreningens representantskap

Utöver att medverka i dessa sammanslutningar ansvarar jag för Fastighetsägarnas handbok i Systematisk Brandskyddsarbete (Köp!) samt deltar i uppdateringen av brandskyddsklausulen till Fastighetsägarnas lokalhyresavtal

Som organisation erbjuder vi flera utbildningar i Brandskydda din fastighet och våra regioner har tagit fram olika förmånsavtal med leverantörer av brandrelaterade tjänster och produkter. Gott så!

Den 25/11 möttes den nationella samverkansgruppen hos MSB. De givande diskussionerna på mötet gjorde att jag gjorde en mental förflyttning. En förflyttning som jag tror vore bra om fler gjorde. Trots mitt förhållandevis stora engagemang i brandskyddsfrågor har jag hittills betraktat brandskydd ur ett regelverks- och säkerhets-/skyddsperspektiv, lite tekniskt och ingenjörsmässigt om ni så vill. Den förflyttning jag mentalt gjorde under mötet var att börja betrakta brandskydd ur ett socialt perspektiv, som en social trygghetsfråga. Fortsätt läsa Brandskydd är en social trygghetsfråga

Regelverken ändras inte med mer pengar, Baylan.

Energiminister Ibrahim Baylan erkänner i en intervju  i SVT att elnätsföretagens prisökningar är en ”väldigt olycklig händelseutveckling”. Men istället för att hantera frågan nu väntar Baylan till 2020. Det är inte hållbart. Fortsätt läsa Regelverken ändras inte med mer pengar, Baylan.

Ingen tvekan längre, Social Housing i Sverige

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det finns de som länge hävdat att Sverige inte har Social Housing. Det tycks ha funnits en tvångsmässig reaktion hos svenska politiker och bostadspolitiska organisationer att rygga tillbaka från begreppet.

Den beröringsskräck som funnits verkar dock inte finnas hos nuvarande bostadsminister Peter Eriksson. Det framgår i en intervju i P1  från 1 september.

Fortsätt läsa Ingen tvekan längre, Social Housing i Sverige

Subventioners dilemma

Att det råder delade meningar om nuvarande regerings bostadspolitiska satsning investeringsstöd kan inte vara en nyhet för många. Vi på Fastighetsägarna, och många fler, är kritiska till subventioner till företag som politiskt verktyg för att öka byggandet. Det är dock inte huruvida subventioner är ett bra verktyg eller ej detta inlägg ska handla om. Fortsätt läsa Subventioners dilemma

Onödigt uppdrag till Boverket

Boverket har fått i uppdrag att se över kontrollen av serietillverkade hus.

Det kan ju låta som en bra sak att Boverket får detta i uppdrag. Men läser man vad uppdraget går ut på ska det inte behövas ett sådant uppdrag. Jag menar att uppdragets målbild är precis så det ska vara. Redan idag. Fortsätt läsa Onödigt uppdrag till Boverket

Regeringen backar om kritiserad solenergiskatt?

Kritiken var hård och rättvis när regeringen införde skatt på solenergi som innebär att juridiska personer, med mer än 255 kW solceller, måste betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel.

Bland annat så skrev flera av Sveriges största fastighetsägare gemensamt att de nya skattereglerna är ”ett dråpslag mot solenergi” . Vidare skriver de att om en fjärdedel av landets befintliga, södervända tak användes, skulle 10 procent av landets elförsörjning komma från solen. Idag kommer endast en tusendel av vårt elbehov från solen.3962985-solar-panel

Även Familjebostäders miljöchef är kritisk och säger följande

– Vi kan inte satsa mer på solcellsanläggningar eftersom vi inte kommer att kunna få någon lönsamhet i det i och med att skatten införs. Att vi inte längre kan satsa på förnyelsebar el innebär även att vi inte kan uppnå de energikrav som ställs på oss och inte heller våra miljömål, säger Helena Ulfsparre, miljöchef hos Familjebostäder i Stockholm.

Regeringen verkar nu ha insett sitt klavertramp. I ett svar på SvD skriver man

Regeringen ser över förutsättningarna för att inom skattesystemet införa ett särskilt stöd till sådan solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där den elektriska kraften är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de införda effektgränserna.

Det är en välkommen insikt att regeringen nu inser att de inte tänkt hela vägen när de införde de nya reglerna. Jag kan dock inte låta bli att förundras över två saker

  1. Varför lyssnade man inte på remissinstanserna (bland annat Fastighetsägarna) som tydligt varnade för detta? (Särskilt när regeringens egna promemoria från 2016 utrett att det inte låg något hinder i stadstödsreglerna och när den tillverkande industrin redan åtnjuter en skatterabatt på egentillverkad energi)
  2. Varför utreder man nu ett nytt särskilt stöd för att släta över klavertrampet framför att rätta till det olyckliga införandet av skatt?

Det rimliga vore ju att rätta till själva felet så att fastighetsägare behandlas på samma sätt som den tillverkande industrin. Att ändra så att effektgränsen 255 kW gäller per anläggning och inte per juridisk person är ett bra första steg och det steget bör tas snarast om regeringen verkligen vill se en ökad andel solenergi.