Genom samverkan bygger vi fler bostäder

155 000 flyktingar väntar just nu på besked om asyl från Migrationsverket. Aldrig tidigare har Sverige tagit emot så många människor på så kort tid. Människor som vill starta ett nytt liv med trygghet för sina barn, ett arbete och en skola att gå till och en bostad att kalla sin egen. Fortsätt läsa Genom samverkan bygger vi fler bostäder

Fortsätt förundras över sakernas tillstånd

Vem skulle flytta från en subventionerad hyreslägenhet i centrala Stockholm för en dyrare lägenhet i ett mindre attraktivt område? Ungefär så löd den retoriska fråga som Robert Hannah, liberalernas bostadspolitiske talesperson, ställde under ett seminarium hos Sveriges Byggindustrier nu på morgonen. Fortsätt läsa Fortsätt förundras över sakernas tillstånd

Nej tack till amorteringskrav

Finansinspektionens förslag till bindande amorteringskrav har varit ute på remiss. I fredags gick tiden ut och det är uppenbart att det finns en hel del kritik mot enskildheter i förslaget. Däremot verkar många hålla med inspektionen om att ett amorteringskrav behöver vara på plats rimligt snabbt. Vi håller inte med om det. Framför allt tycker vi att det är fel att införa ytterligare åtgärder som syftar till att dämpa hushållens skuldsättning utan att åtgärder vidtas för att förändra de bakomliggande orsakerna till de stigande skulderna. Jag syftar då främst på bostadsbristen.

Fortsätt läsa Nej tack till amorteringskrav

Är det klokt att fortsätta föra över risk efter risk till byggherren?

Att vi har bostadskris känner snart alla till. Att bostadskrisen allvarligt äventyrar Sveriges välfärd och möjlighet till jobbskapande är också välkänt. De inledda bostadssamtalen måste angripa problemet med en helhetssyn som saknats inom bostadspolitiken. Spaltmeter efter spaltmeter har skrivits om behov av förenklingar i plan- och bygglagen, att det behövs mer byggklar mark, att rörligheten på bostadsmarknaden måste öka, det befintliga beståndet utnyttjas bättre osv. Viktiga aspekter som kräver åtgärdsförslag.

Det finns ytterligare en fråga jag skulle vilja lyfta, och det är vem som sitter på risken vid bostadsbyggande. Glädjande ser vi hur nyproduktionen av bostäder ökar. Det är en trend som måste hålla i sig om vi ska möta behovet. För att det ska vara möjligt behöver vi diskutera hur risker fördelas kring bostadsbyggande. Jag tror nämligen att för att bostadsbyggandet ska hålla i sig och rent av öka måste vi vända den skadliga trenden att lämpa över risk efter risk på de som bygger bostäder. Fortsätt läsa Är det klokt att fortsätta föra över risk efter risk till byggherren?

HGF skapar ovisshet för 10 000 hyresgäster i Norrköping!

peterEfter att återigen tvingats till meningslösa förhandlingar under de senaste månaderna har Fastighetsägarna MittNord idag tvingats till att frånträda förhandlingarna för ca 10 000 lägenheter.
Än en gång Fortsätt läsa HGF skapar ovisshet för 10 000 hyresgäster i Norrköping!

Hyresmarknadens politik och medielogik

Handlar de strandade hyresförhandlingarna för 43 000 hushåll i Göteborg om nationell politik eller lokal förhandlingstaktik? Och hur samspelar detta med dagens medielogik? Detta har hänt den senaste veckan. Fortsätt läsa Hyresmarknadens politik och medielogik

Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen bjuder in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiska reformer är mycket välkommet. Bygg- och bostadsmarknaden har i decennier dragits med stora strukturella problem. Problemen berör både finansiering och beskattning, men också ett hyressättningssystem som dömts ut av alla som utrett den svenska bostadsmarknaden. De senaste årens bostadspolitiska satsningar och regelförenklingar har varit för snuttifierade och små för att i grunden förändra en bostadsmarknad som befinner sig i kris. För att få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs genomgripande strukturreformer. Reformer som kräver politiskt mod att besluta om. Fortsätt läsa Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Därför strandar vi förhandlingarna i Göteborg

Idag har vi strandat hyresförhandlingarna i Göteborg. Det berör drygt 43 000 lägenheter. Bakom detta beslut står en helt enig referensgrupp bestående av företrädare från våra medlemsföretag. Strandningen kommer efter månader av tröstlösa förhandlingar där vi inte har kommit någonstans med vår motpart Hyresgästföreningen. Snarare har en allt för välkänd känsla spridit sig av att det hela är en förhalning i väntan på en överenskommelse med de kommunägda bolagen. Trots att en sådan sedan lagändringen 2011 inte längre ska vara normgivande. Fortsätt läsa Därför strandar vi förhandlingarna i Göteborg

Lokal samverkan för ökat bostadsbyggande

Samtal, samsyn och samverkan leder till ökat bostadsbyggande.
Samtal, samsyn och samverkan leder till ökat bostadsbyggande.

Att den rådande bostadsbristen är ett av Sveriges största samhällsekonomiska problem är knappast någon hemlighet. Men att komma till bukt med problemet verkar vara näst intill omöjligt för våra ledande politiker, trots upprepade utredningar och goda råd från nationella och internationella experter. Jag tror att lokal samverkan är en del av lösningen. Fortsätt läsa Lokal samverkan för ökat bostadsbyggande

Kommer någon att lyssna?

Idag presenterades Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2015:104). Det är intressant läsning, inte minst för alla som är intresserade av bostadsmarknadens roll i samhällsutvecklingen. Vad kom då utredningen fram till i denna fråga (huvudpoängerna finns på sidorna 244 och 245 i kapitlet om policyslutsatserna):

Den självklara utgångspunkten för diskussionen är att en fungerande arbetsmarknad kräver en fungerande bostadsmarknad. För detta krävs ett större utbud av bostäder i expansiva områden, vilket i sin tur kräver både en ökad nybyggnation och ett mer effektivt utnyttjande av befintliga bostäder, liksom en mer integrerad samhällsplanering.

Sammanfattningsvis föreslås följande för att…

Fortsätt läsa Kommer någon att lyssna?