Fasa ut fossilt ur pannorna!

Fastighetsägarna har skrivit under och lämnat över färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor.

I januari skrev vi under en debattartikel tillsammans med Fossilfritt Sverige och företrädare för energibranschen.

Färsk statistik visar att utsläppen ökade mellan 2017 och 2018. Färdplansarbetet är nu än viktigare. Lite smolk i glädjebägaren är det således när Naturvårdsverket rapporterar att koldioxidutsläppen från fjärrvärme ökar. Fortsätt läsa Fasa ut fossilt ur pannorna!

Fortsatt snurr på den kommunala kostnadscirkusen

Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. Om vi jämför ytterligheterna är kostnaden mer än 70 procent högre i landets dyraste kommun Munkedal jämfört med Luleå som är billigast. Det här visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som de senaste 16 åren på uppdrag av bland annat Fastighetsägarna har kartlagt avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Trenden visar på en skrämmande utveckling. Under i stort sett alla de 16 år som Nils Holgerssonstudien genomförts, har priserna för dessa avgifter och taxor stigit mer än konsumentprisindex. Bara under den senaste 5-årsperioden har exempelvis fjärrvärmebolagen höjt priserna med drygt 15 procent vilket är dubbelt så mycket som konsumentprisindex under samma period. Det senaste året ökar elkostnaderna med 5,2 procent medan Kpi stiger med 2,6 procent. Anledningen till att utvecklingen ser ut så här är förstås att det rör sig om verksamheter med bristande konkurrens där kunderna inte har någon reell möjlighet att påverka priserna. Kundens ställning är för svag.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar långt ifrån hela skillnaden. I många fall är skillnaderna orimligt stora mellan kommuner som annars har ganska lika förutsättningar. Ägarna, som ofta är kommunerna själva, måste inse detta och sätta press på de egna bolagen. Det är där ansvaret ligger. I många mindre svenska kommuner är det här avgörande för den långsiktiga överlevnaden. Exempelvis ligger sju av landets dyraste kommuner i Värmland. De höga taxorna gör det förstås inte lättare att locka företag och skapa tillväxt i den regionen. Undersökningens motpol till Värmland är Skaraborg där flera av landets billigaste kommuner återfinns. Bakom detta ligger bland annat en uttalad strategi att via låga taxor öka attraktiviteten för nyetableringar. Det finns många kommuner som skulle tjäna på att pröva det synsättet.