Vi lämnar bostadsförhandlingarna

En kortare version av artikeln finns publicerad i SvD Näringsliv 2016-05-04

När statsminister Stefan Löfven i början av januari bjöd in till blocköverskridande bostadssamtal var vi många som välkomnade initiativet. Oppositionens positiva bemötande signalerade en bred politisk förståelse för krisen och en vilja att gemensamt finna lösningar.

Orsakerna till den uppkomna situationen står att finna i allvarliga strukturproblem på bostadsmarknaden. Omfattande bostadsbrist, låg rörlighet, ett ineffektivt nyttjande av det befintliga bostadsbeståndet, bostadsbyggande som länge halkat efter och en tilltagande svarthandel med hyreskontrakt är några av de symptom som kan härledas till systemfel som är allt annat än nya. Fortsätt läsa Vi lämnar bostadsförhandlingarna

Rätt att stranda

Rudolf106x149pxI januari i år valde vi på Fastighetsägarna att stranda hyresförhandlingarna i Göteborg. Efter tio förhandlingstillfällen och två försök att få Hyresgästföreningen att gå med på en medling återstod ingen annan väg än att be Hyresnämnden ta ställning till om de hyresnivåer vi yrkar på för drygt 43 000 lägenheter är rimliga. Vi har i förhandlingarna föreslagit höjningar från 0 till 5 procent, i snitt handlar det om 2,1 procent medan Hyresgästföreningens sista förhandlingsbud hade ett snitt på 0,42 procent.

Idag kom nämndens första beslut. Hyreshöjningarna för 23 av de 25 första lägenheterna som prövats blir 1,2 procent, vilket är exakt vad vi yrkade för dessa lägenheter. Med andra ord visar prövningen att beslutet att stranda förhandlingarna var riktigt. Hyresgästföreningens sista förhandlingsbud var inte rimligt och hade ingenting med bruksvärdet att göra. För de lägenheter som nu prövades skulle resultatet enligt deras bedömning varit omkring 0,2 procent. För oss är detta ett bevis på att nivåerna i Göteborg ligger fel och att vår motpart Hyresgästföreningen dessvärre inte förhandlar på ett seriöst sätt.

Utfallet blir på sätt och vis vägledande för de fortsatta prövningarna. Att vi får rätt när saken prövas är ett steg i riktning mot en bättre fungerande hyresmarknad i Göteborg. Samtidigt krävs också mer grundläggande reformer av själva hyressättningssystemet. När enda vägen för att komma fram är att pröva hyran för varje enskild lägenhet så är det dags att erkänna att systemet har havererat. Vi måste sluta lappa och laga och hitta på nödlösningar i det system som har skapat dagens bostadskris. Istället måste vi se verkliga reformer och ett politiskt mod att fatta nödvändiga beslut, beslut som ökar både nybyggnationen och rörligheten på bostadsmarknaden.

Givetvis ska vi fortsatt ha ett starkt konsumentskydd. Det är en av hyresrättens viktigaste kvaliteter. Men ett rimligt första steg mot en bättre fungerande marknad vore att införa fri hyressättning vid nybyggnation. Det skulle ge möjlighet för bostadsföretag att utveckla hyreslägenheter direkt efter kundernas behov och önskemål. Det vill jag skicka med in i de pågående bostadspolitiska samtal som regeringen har inbjudit till. Med den bostadsbrist och den orörliga bostadsmarknad vi har idag finns bara förlorare.

Bostadskrisen är en politisk skapelse

I förra veckan lyfte Stockholmsmoderaterna, SvD Debatt 14/4, förtjänstfullt fram reformbehovet för att lösa den akuta bostadskrisen. Jag instämmer helt i att om vi på allvar menar att vi har en kris på bostadsmarknaden också behöver agera som att det är en kris. Fyra av de fem skarpa förslagen gäller politiska beslut för att skapa undantag från vissa plan- och byggregler i syfte att öka bostadsbyggandet i Stockholm. Det är mycket bra och nödvändiga initiativ för att snabbt kunna öka byggandet och ta Stockholm ur bokrisen.

Men Moderaternas femte förslag, en uppmaning till parterna på bostadsmarknaden att lösa hyressättningen, är inte att ta politiskt ansvar. Fortsätt läsa Bostadskrisen är en politisk skapelse

Strandningen hade inte behövt ske

Rudolf 2015Idag träffades Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen (HGF) i hyresnämnden för första gången efter att hyresförhandlingarna om 2016 års hyror i Göteborg brutit samman. Efter tio förhandlingstillfällen och två försök att få HGF att gå med på en medling återstod ingen annan väg än att avbryta förhandlingarna och be om hjälp hos en oberoende part, hyresnämnden som har detta som sin uppgift.

De måste nu ta ställning till om de hyresnivåer vi yrkar på är rimliga. Vi har i förhandlingarna föreslagit höjningar från 0 till 5 procent, i snitt handlar det om 2,1 procent vilket motsvarar 126 kronor på en hyra på 6 000 kronor. Den här första prövningen gäller knappt 30 lägenheter, totalt gäller strandningen drygt 43 000 lägenheter. Det är alltså en lång och komplicerad process som samtliga parter har framför sig.

Vi sticker inte under stol med att vi anser att det svenska hyressättningssystemet behöver reformeras. Konsekvenserna av ett föråldrat och förlegat system blir uppenbara när vi inte kan komma överens med HGF hur vi än försöker. Strandingen hade dock inte behövt ske om vi hade kunnat enas vid förhandlingsbordet. Det är viktigt att komma ihåg. Nu tvingas såväl hyresgäster som hyresvärdar att under en tid leva i ovisshet om hur hyran kommer att se ut när processen är klar. Strandningen medför dessutom extra belastning på hyresnämnden. Det är beklagliga konsekvenser av det system och den lagstiftning vi lever med idag.

Just nu pågår bostadspolitiska samtal mellan regeringen och oppositionen. Det beror på att den svenska bostadsmarknaden har havererat. Alla de människor som står i långa bostadsköer, tvingas bo kvar hemma eller måste köpa dyra svartkontrakt kan vittna om det. Claes Stråth, tidigare chef för Medlingsinstitutet, har som en del i dessa samtal fått i uppdrag att samla hyresmarknadens parter för att diskutera hur hyressättningssystemet kan reformeras. Uppdraget ska redovisas den 10 maj. Vi välkomnar att frågan nu är på agendan men vill vara tydliga med att det inte räcker att lappa och laga i dagens modell. Hyressättningssystemet kräver långsiktiga och övergripande strukturreformer.

Debatten har olyckligt handlat om att antingen behålla dagens system eller införa ett system med utpräglade marknadshyror. I själva verket finns det många alternativ till dessa ytterligheter som vi gärna diskuterar. Hyror som bättre speglar bostadskonsumenternas värderingar är ett måste för en bättre fungerande bostadsmarknad. Samtidigt vill vi ha en transparent marknad där hyresnivåer kan jämföras och prövas och besittningsskyddet som finns idag är en bra trygghet och ska vara kvar. Under tiden som politikerna diskuterar spelreglerna för framtidens bostadsmarknad pågår en process i hyresnämnden i Göteborg. En strandning av den här omfattningen tydliggör att vi behöver ändra det system vi har att verka inom. Vad gäller själva beslutet att avbryta förhandlingarna i Göteborg var det inte politik utan en konsekvens av att vi inte kommit överens vid förhandlingsbordet.

Fat and lazy?

Digitalisering var ett av huvudspåren på tisdagens Business Arena i Göteborg. På ett av alla seminarier fick panelen frågan om varför fastighetsbranschen är så dålig på att anamma digitaliseringens möjligheter. Det närmast unisona svaret från paneldeltagarna var att branschen är ”fat and lazy”. Skälet skulle vara att efterfrågan på lokaler och bostäder är så stor att fastighetsföretag, till skillnad från de flesta andra företag, inte behöver anstränga sig för att locka till sig kunder. Jag håller inte med, av flera skäl.  Fortsätt läsa Fat and lazy?

Nej tack till amorteringskrav

Finansinspektionens förslag till bindande amorteringskrav har varit ute på remiss. I fredags gick tiden ut och det är uppenbart att det finns en hel del kritik mot enskildheter i förslaget. Däremot verkar många hålla med inspektionen om att ett amorteringskrav behöver vara på plats rimligt snabbt. Vi håller inte med om det. Framför allt tycker vi att det är fel att införa ytterligare åtgärder som syftar till att dämpa hushållens skuldsättning utan att åtgärder vidtas för att förändra de bakomliggande orsakerna till de stigande skulderna. Jag syftar då främst på bostadsbristen.

Fortsätt läsa Nej tack till amorteringskrav

HGF skapar ovisshet för 10 000 hyresgäster i Norrköping!

peterEfter att återigen tvingats till meningslösa förhandlingar under de senaste månaderna har Fastighetsägarna MittNord idag tvingats till att frånträda förhandlingarna för ca 10 000 lägenheter.
Än en gång Fortsätt läsa HGF skapar ovisshet för 10 000 hyresgäster i Norrköping!

Hyresmarknadens politik och medielogik

Handlar de strandade hyresförhandlingarna för 43 000 hushåll i Göteborg om nationell politik eller lokal förhandlingstaktik? Och hur samspelar detta med dagens medielogik? Detta har hänt den senaste veckan. Fortsätt läsa Hyresmarknadens politik och medielogik

Det går inte utan ökad rörlighet

De senaste åren har politikerna successivt höjt ribban för hur många nya bostäder som behövs för att mildra den skriande bostadsbristen. Den senaste ribbhöjningen innebar att regeringen köpte Boverkets uppfattning att det behövs 700 000 nya bostäder till 2025. För att klara det genom nyproduktion måste byggtakten fördubblas från dagens nivåer. Problemet är att en sådan fördubbling, med 99,999 procent sannolikhet, inte kommer att vara möjlig. Fortsätt läsa Det går inte utan ökad rörlighet

Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar

Att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen bjuder in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiska reformer är mycket välkommet. Bygg- och bostadsmarknaden har i decennier dragits med stora strukturella problem. Problemen berör både finansiering och beskattning, men också ett hyressättningssystem som dömts ut av alla som utrett den svenska bostadsmarknaden. De senaste årens bostadspolitiska satsningar och regelförenklingar har varit för snuttifierade och små för att i grunden förändra en bostadsmarknad som befinner sig i kris. För att få en bättre fungerande bostadsmarknad krävs genomgripande strukturreformer. Reformer som kräver politiskt mod att besluta om. Fortsätt läsa Ta denna chans att göra Sveriges bostadsmarknad bättre rustat för framtidens utmaningar