Politiskt centrumengagemang efterlyses

I veckan som gick släppte vi från Fastighetsägarna en rapport som visar hur klimatet för fastighetsföretagande ser ut i 20 kommuner runt omkring i Sverige. Nu har denna studie följts upp av en specialanalys med fokus på stadskärnornas konkurrenskraft och centrumsamarbetets styrka. Förhållandet mellan dessa faktorer kan tyckas självklart men lämnas förvånansvärt ofta åt slumpen. Ett innerstadscentrum konkurrerar om handel och besökare med andra städer samt ofta med externa handelsplatser utmed trafiklederna i utkanten av den egna staden. Konkurrensen innebär stora utmaningar för företagen som är verksamma i centrum och ju större konkurrensen är desto viktigare är det att stadens politiker och kommuntjänstemän förstår och stödjer företagens arbete med att utveckla centrum till en attraktiv handels- och mötesplats.

I undersökningen presenteras ett centrumidex som är en sammanvägning av hur bra fastighetsföretagen anser att kommunen är på att informera om viktiga förändringar, hur bra kontakten fungerar med kommunens politiker och tjänstemän samt hur engagerad kommunen är i utvecklingen av centrum. Detta index ställs i relation till de lokala fastighetsföretagens bedömning av hur konkurrenskraftig stadskärnan är i relation till andra handelsplatser i regionen. Kort sagt anger måttet Centrumindex hur bra samarbetet fungerar medan måttet Konkurrensbalans anger hur stor utmaningen är. Hur resultaten ser ut för respektive stad kan du se här: Stadskärnans konkurrenskraft och centrumsamarbetets styrka 2012

Det mest slående med resultatet är hur oerhört stor skillnad det är mellan olika städer både i hur konkurrensutsatta de är men också när det gäller hur väl kommunen möter upp företagens behov där de är som störst. Man skulle kunna anta att de kommuner där behoven är som störst också är de som anstränger sig mest för att stärka centrumföretagen men så är inte fallet. Tvärtom visar det sig att kommuner som Uddevalla, Mölndal, Skara och Kungsbacka med hårt konkurrensutsatta stadskärnor är några av de kommuner där samarbetet fungerar sämst. Men det finns också exempel på motsatsen. Arvika och Motala är båda kommuner där man anger att centrum är hårt utsatt för konkurrens. Skillnaden är att i dessa städer upplever företagen att samarbetet fungerar bra med kommunen. Det finns förståelse för utmaningarna och engagemang för det gemensamma vardagsrummet som stadskärnan är.

Trollhättan är en stad med hårt konkurrensutsatt centrumhandel. Samtidigt bedöms samarbetet fungera halvbra av de lokala företagen. Ett tydligt exempel på situationen gick att läsa i gårdagens TTELA där Fastighets AB Balder berättade att antalet kunder per dag i ett centralt affärshus har minskat med omkring 60 procent det senaste årtiondet. Ansvarig politiker för byggnads- och trafikfrågor Peter Andersson (s) kommenterade situationen på följande vis:
Vi kan inte påverka var folk väljer att handla eller var butiker etablerar. Vi ansvarar för till exempel gatumiljön.
På frågan vad kommunen gör för att fastighetsägare ska vilja investera i centrum löd svaret:
-Den frågan har jag faktiskt inte ställt mig. Vi ansvarar för utbyggnad av gatumiljön och att det är rent och snyggt.
Denna bistande förståelse och ovilja att ta ansvar för stadens utveckling är skrämmande och förödande för det lokala företagandet. Jag rekommenderar därför varmt denna bok som hemläxa för Peter Andersson och alla andra lokala beslutsfattare som resonerar på detta sätt.