Stänger staden 18.00?

Staden förändras hela tiden och med den våra arbetssätt. Eller borde göra, ska jag tillägga. Ofta sitter vi fast i gamla strukturerer och vanor. Jag har arbetat med utveckling av köpcentrum och stadskärnor i över 20 år, de verktyg jag använde då blev slöa efter bara några år. Och på 20 år har det hänt väldigt mycket. Den mest utmärkande skillnaden är nog att den utveckling vi arbetade med på 90-talet ofta bottnade i handelns villkor och förutsättningar.

I dag har utbudet och omsättningen i staden förskjutits en aning mot kvälls- och nattens utbud. I många städer minskar sällanköpshandeln något medan besöksnäringen växer. Handeln håller på att omstrukturera, köpvanor ändras, inte minst beroende på digitaliseringen. Omsättningen i kvällsekonomin ökar den totala omsättningen i stadskärnan trots handelns tapp.

Jag läste häromdagen att Stockholm funderar på att tillsätta en ledare för kvällsekonomin i city. Detta gör man efter holländsk förebild där man tillsätter en så kallad Night Major, eller nattborgmästare. Vederbörande ska samordna nattlivet och fungera som brygga mellan myndigheter, kommun och verksamheterna. Detta är ett tydligt tecken på att något är i rörelse, snart ser vi säkert denna företeelse även i mindre städer.

Jag har länge förespråkat en diskussion kring handelsutvecklarens roll. I många städer finns det enbart en samordnare för handeln och branscher dagtid och då enbart dagtid. Handelsutvecklaren är viktig men verksamhetsområdet bör nog breddas. Staden stänger väl inte klockan 18.00? Då strömmar ju nya besökare till med fokus på kultur, mat eller fika. Dessa branscher är lika viktiga för stadens attraktiviet som handeln. Eller hur?

Purple Flag och fastighetsmarknaden

En liten stadskärna som t ex Västervik har mer gemensamt med Stureplan i Stockholm än vad man kan tro. Hur kan det vara möjligt?

Häromdagen var jag på en workshop med Svenska Stadskärnor och de 9 pilotstäderna som nu arbetar för en Purple Flag-certifiering. Purple Flag är en arbetsmetod efter engelsk förlaga som syftar till att kvalitetssäkra arbetet med kvällsekonomin på en plats eller i en stadskärna. Målet är att få en stad eller en stadsdel att upplevas tryggare, attraktivare och mer välkomnande och därigenom få fler besökare.

Arbetet med våra ort- och stadskärnor har utvecklats och förfinats med åren. Våra samverkansorganisationer har blivit etablerade och fastighetsägare, kommun och handel är i mångt och mycket engagerade i utvecklingsarbetet. Men ofta har vi haft svårt att införliva besöksnäringen, caféer, restauranger och hotell i centrumbolagen. Det beror säkert ofta att vi inte hittat beröringspunkter eller talat samma språk.

Nu ser vi en tydlig trend att handeln ofta tappar i stadskärnor. Handeln omstrukturerar, externhandeln utvecklas och e-handeln tar marknadsandelar. När vi nu tittar närmare på omsättningsstatistiken ser vi att där handeln tappar, där ökar besöksnäringens omsättning. Ofta innebär detta att stadskärnans omsättning ökar totalt, trots att handeln alltså backar något. Denna problemställning delas idag av de flesta städer och handelsplatser, oavsett storlek.

Det blir därför allt viktigare att hitta verktyg och argument för samarbeten mellan centrumorganisationerna och besöksnäringen. Kvällsekonomins betydelse för både den attraktiva staden och fastighetsmarknaden ökar. För fastighetsägaren innebär utvecklingen att man ofta måste hitta nya hyresgäster med annan verksamhet i de lokaler som handeln lämnar. Och det är inte helt enkelt då det inte bara är resurskrävande utan också att man måste tänka nytt och innovativt. Purple Flag kan vara just det verktyget vi behöver. Det är ett sätt att strukturera, mäta och organisera arbetet kring livet i staden utanför traditionella butikstider.

De städer som ny sätter Purple Flag på kartan är Jönköping, Västervik, Kalmar, Malmö, Stockholm City, Borås, Karlstad, Västerås, Eskilstuna och Örebro. Det är städer av olika storlek och karaktär men med den gemensamma viljan att lyfta arbetet till en ny nivå.

Det samlade intrycket från dagens diskussioner är att de cityorganisationer som är etablerade och väl fungerande, också är väl rustade att utveckla kvällsekonomin. Men, och det tycker jag är spännande, det är slående hur lika problemställningarna är, oavsett om man jobbar med Västerviks stadskärna eller Stureplan i Stockholm.

IMG_0254

 

Stadsutveckling – det bubblar lite överallt

Frågor kring staden blir allt mer aktuella. Överallt kommer dessa frågor på tal. Det finns många exempel. Vi kan läsa i tidningarna om infekterade debatter kring äldre bebyggelses utveckling eller uteblivna utveckling. Urbaniseringens effekter börjar, med rätta, komma allt mer på tal. Vad gör vi med Städer som har en negativ befolkningstrend? Hur hanterar vi mindre orter och landsbygden när invånarna flyttar därifrån?

Och vad gör vi med tillgängligheten i våra städer när resvanorna förändras? Unga reser inte med bil som vi äldre gör. Och hur hittar vi balansen mellan biltillgänglighet och bilfria gator och kvarter? Och hur hittar vi rätt mix och profil på stadens verksamheter nu när handeln omstrukturerar och besöksnäringen växer? Ska vi ersätta butiken med ett café eller kanske en bar? Ska vi bygga om konstorslokaler till hotell? Kan vi skapa en ny profil på en gata och bilda ett attraktivt butikskluster?

Frågorna är många och aktuella. Vi kan inte vänta så mycket längre. På många ställen knackar redan stagnationen på dörren. Vi på Fastighetsägarna jobbar med frågorna genom ett aktivt näringspolitiskt arbete. Vi vill gärna vara en aktiv part i de samverkansorganisationer som utvecklar stadskärnor och handelsplatser. Vi arbetar tillsammans med andra organisationer såsom Svenska Stadskärnor, Svensk Handel, och Centrumutvecklare.se för att göra vår röst starkare. Vi jobbar med politiker och kommuntjänstemän, centrumledare och alla som jobbar för att utveckla våra städer.

Om någon vecka åker vi ett stort gäng näringspolitiker till Almedalen för att lyfta våra frågor. Vi anordnar många seminarier kring fastighetsfrågor och stadsutveckling. Vi föreläser, sitter i paneldebatter och möter spontant våra politiker och beslutsfattare. Vi märker att våra frågor får allt större uppmärksamhet på olika arenor, inte minst i Almedalen. Därför är vi på plats. Vi är där för frågorna vi brinner för. Är du inte själv på plats så lovar vi att tala för dig också. Hör gärna av dig med frågor som du vill att vi tar med oss till seminarier och debatter.

Jag blir gärna din stadsminister på plats i Almedalen!

2013-07-03 09.19.52