Snabbanalys av Överklagandeutredningens förslag

Här är min snabbanalys av betänkandet som överlämnades idag.

  1. Välkommet att en instans, Länsstyrelsen, plockas bort för överklaganden av detaljplaner och områdesbestämmelser. Det kommer att snabba på processen.
  2.  Det finns även förutsättningar för en effektivare hantering av överklagande av bygglov då dessa ärenden föreslås koncentreras till 12 Länsstyrelser, även om det inte finns garantier för effektiviseringsvinster.
  3.  Det är en brist att man inte för fram förslag att begränsa vilka som får överklaga och vad som får överklagas. Det kommer därför inte att minska antalet ärenden som kan, och kommer att, överklagas.

Ur pressmeddelandet

Förslag från utredning ska ge kortare tider för överklagade detaljplaner och bygglov
PBL-överklagandeutredningen lämnade i dag betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) till regeringen. I betänkandet föreslås förändringar som ger en effektivare prövningsordning för överklagade beslut enligt plan- och bygglagen utan att rättssäkerheten försämras. Utredningen föreslår att beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna, i stället för att först överklagas till länsstyrelserna. Tiden det tar för en detaljplan som överklagas mer än en instans att vinna laga kraft kan på så sätt förkortas med cirka 4,5 månader i genomsnitt.

– Om detaljplanebeslut vinner laga kraft snabbare innebär det att bygglovpliktiga åtgärder inom planlagda områden kan påbörjas tidigare, säger regeringens utredare Susanne Bagge.

Utredningen föreslår också att prövningen av överklagade bygglovsbeslut koncentreras till tolv länsstyrelser. I dag avgör de 21 länsstyrelserna tillsammans ungefär 3 200 överklagande beslut om bygglov per år. Cirka 60 procent av dessa beslut överklagas inte vidare. De länsstyrelser som föreslås pröva överklagade bygglovsbeslut är länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Enligt betänkandet ger koncentrationen en effektivare handläggning med en tidsvinst på en månad. Länsstyrelsernas handläggningstid uppskattas bli tre månader i genomsnitt.

– Förslaget ger minskad sårbarhet och ökade möjligheter till samordning vid länsstyrelserna, säger Susanne Bagge.

I betänkandet föreslås också vissa ändringar av reglerna för handläggningen vid mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Utredningen föreslår inga ändringar av bestämmelserna om rätten att överklaga beslut om bygglov och föreslår inte heller att det införs avgifter för att få överklaga.

Läs hela betänkandet på www.sou.gov.se

Ett överklagat system

Gothia byggsI takt med att bostadsbyggandet når nya bottennivåer har bristen på bostäder vuxit till ett akut problem. Den utgör idag ett tydligt hinder för utvecklingen i Sveriges tillväxtregioner. Enligt Boverket bor 60 procent av befolkningen i kommuner med bostadsbrist. Det är ganska enkelt att förstå att förflyttning av arbetskraft, kunskap och kompetens till och mellan dessa regioner är beroende av en bostadsmarknad i balans. Trots det byggs det på tok för lite bostäder i Sverige. I våra grannländer Finland, Norge och Danmark har byggtakten i princip varit dubbelt så hög det senaste decenniet. Bara för att bygga ikapp skulle vi behöva bygga dubbelt så mycket som vi bygger idag.

Några av de främsta anledningarna till att byggandet går så trögt i Sverige är att det är dyrt och det tar lång tid från idé till inflyttning. Det senare ökar dessutom kostnaderna och osäkerheten i ett byggprojekt. NCC har tidigare visat att det projekt som i Sverige tar tio år från idé till färdig byggnad är klart efter fyra år om det istället byggs i Finland och i Tyskland tar det bara två år att färdigställa. En viktig orsak till att det tar så lång tid i Sverige är överklaganden och långa handläggningstider. För att komma tillrätta med problemet måste denna hantering påskyndas.

I dag publicerar vi en undersökning som visar hur ledande politiker och företrädare för fastighetsbranschen ställer sig till två förslag till förbättrad hantering av överklagade plan- och bygglov. Det ena förslaget är att tidsbegränsa handläggningen vid överklagade plan- och bygglov och det andra är att ta bort en instans för överklagan. Undersökningen visar att det finns ett starkt stöd för båda dessa reformer. Förslaget att tidsbegränsa handläggningen är helt okontroversiellt bland såväl politiker som fastighetsföretagare. Även förslaget att ta bort en instans för överklaganden stöds av en klar majoritet av fastighetsföretagare och Sveriges ledande politiker.

I regeringens höstbudget 2012 anslogs 140 miljoner kronor i syfte att snabba upp planprocessen. Att kombinera extra anslag med ökade krav för att korta handläggningstiderna är steg i helt rätt riktning, men vi kan och bör gå längre än så. Runt årsskiftet presenterades två statliga utredningar som båda pekade på behovet av att korta instanskedjan för PBL-ärenden. Bostadsbristen är akut, Regeringen visar vilja att förbättra plan- och bygglovsprocessen och branschen visar sitt entydiga stöd. Det är bara att gå från ord till handling. Tidsbegränsa handläggningen vid överklagade plan- och bygglov och ta bort en instans för överklagan.

Förenkla och förkorta

De senaste dagarna har tre positiva nyheter kommit från Socialdepartementet.
1. Den sk ”Plangenomförandeutredningen”, där bl a jag deltar, har fått ett tilläggsdirektiv om att utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

Mycket finns att vinna på att förenkla och förkorta. Förenkling innebär att fler bostäder kan färdigställas och förkortning innebär i snabbare takt. Samtidigt skapas förutsättningar för ökad konkurrens då även mindre byggherrar kan ro projekt i hamn. En utdragen och komplicerad process innebär en utökad riskexponering men också att exploatörer tvingas ligga ute med investeringar under många år vilket många inte har möjlighet att bära. Med ökad konkurrens främjas innovations- och effektivitetsutveckling och konkurrensen bör även ha en bromsande inverkan påverkan på ökande produktionskostnader.

2. Boverket har fått i uppdrag att se över byggreglerna när det gäller små lägenheter i syfte att förenkla reglerna

Regelförenkling är något som branschen efterfrågat under en lång tid. Här vill jag vädja till Boverket: ”Kill your darlings”. Det kommer att krävas mod och viljestyrka från Boverket att skära i de regler de själva tagit fram. Det är inte alltid lätt att vara självkritisk. Ta hjälp från de som tillämpar reglerna. Med det sagt ska naturligtvis kvalitet, hälsa och säkerhet inte äventyras i förenklingsivern.
Samtidigt är det synd att uppdraget enbart fokuserar på små lägenheter. Hela byggregelsystemet är i behov av en översyn av regler som både försvårar, fördyrar och i vissa fall är tungan på vågen som hindrar bostadsbyggande, oavsett storlek på lägenhet. Även bostäder över 35 m2 förtjänar regelförenklingar.

3. Den 19 november höll Socialdepartementet en hearing om förslag om Stöd till innovativt byggande

Här anser jag att det är nödvändigt att stödet riktas till att realisera pionjärprojekt. Det är först efter erhållen praktisk erfarenhet av att uppföra innovativa bostäder som en reell utvärdering kan genomföras. Vi måste lyfta branschen från dagens idéstudiestadie upp till verkligt genomförda projekt. Stödet bör ges för att täcka delar av utvecklings- och utvärderingskostnader som dessa pionjärprojekt har. Det är pionjärprojekten som tar oss framåt. Exemplet där AF Bostäder uppförde ett pionjärprojekt visar att det är just när det produceras något konkret som en debatt skapas och utveckling sker. Boverket försökte hålla emot, men Mark- och miljööverdomstolen ansåg glädjande nog att samhället behöver denna typ av pionjärprojekt.