Äntligen en stadspolitik

Under Almedalsveckan sommaren 2013 inledde jag tillsammans med branschkollegor och organisationen Svenska stadskärnor ett till stora delar nytt lobbyarbete. Det grundades i att många i bland annat fastighetsbranschen upplevde att staten inte tog sitt ansvar för städernas utveckling och att det både på statlig och kommunal nivå fanns allt för mycket stuprörstänkande. De olika departementen fattade beslut som motverkade varandra, riksintresset stod mot intresset av att förtäta, detaljplanearbetet och tillståndshanteringen hängde inte alls med i de strategiska målen att skapa attraktiva, hållbara och lönsamma innerstäder. Vi drog igång kampanjen ”Jag är STADsminister” och argumenterade för att Sverige behöver en nationell stadspolitik. Vi har en landsbygdspolitik och en landsbygdsminister men ingen politik för våra städer, där utmaningarna är många och minst lika stora som på landsbygden. Ambitionen från vår sida har aldrig varit att förstatliga processer som alltid grundas i lokala förutsättningar. Snarare handlar det om att se till att de övergripande målen är samordnade och att det från statligt håll ges stöd, förutsättningar och en viljeinriktning för de kommunala besluten i stadsutvecklingsfrågor.

Almedalsveckan 2013

Fortsätt läsa Äntligen en stadspolitik

Mer av allt var inte det direktiv Riksintresseutredningen hade

Bild från www.forsvarsmakten.se som visar riksintressen.
Bild från www.forsvarsmakten.se som visar riksintressen.

Jag har haft förmånen att medverka som expert i den statliga Riksintresseutredningen. Förvisso blev jag utsedd så sent som i april 2015. Mycket av utredningsarbetet var då redan utfört och inriktningen i princip redan utstakad.
Fortsätt läsa Mer av allt var inte det direktiv Riksintresseutredningen hade

Förnyelse av riksintresset

Det omfattande och på många sätt godtyckliga användandet av riksintressen är idag ett hinder för det behövda förnyelsearbetet i Sveriges mest dynamiska städer och stadskärnor. På ett av Fastighetsägarnas seminarier under Almedalsveckan i somras presenterade tankesmedjan Levande Staden, där Fastighetsägarna ingår, en rapport om Sveriges riksintressen och den bristfälliga lagstiftning som styr dessa. Bild riksintresseI diskussionspanelen ingick bostadsminister Stefan Attefalls statssekreterare Ulf Perbo, som då lovade att regeringen skulle tillsätta en utredning i frågan redan under hösten. I slutet av november meddelade regeringen äntligen att en särskilt utredare kommer att få i uppgift att göra en översyn av de delar av miljöbalken som rör riksintresset. Beskedet är mycket positivt och efterlängtat. I direktivet kan läsas:

Utredaren ska föreslå sådana ändringar som ger ett system för hushållning med mark- och vattenområden och särskilt områden av riksintresse, som är ändamålsenligt, anpassbart över tiden, fokuserat på väsentliga och aktuella behov och som inte leder till onödiga inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden eller för planeringen av hur områdena ska användas.

Systemet ska vara rättssäkert, enkelt, överskådligt och begripligt samt underlätta en enhetlig tillämpning i hela landet.

Utredaren ska med förtur behandla frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet och utveckla ett system där avvägningar kan göras mellan olika riksintressen och till godoseendet av bostadsförsörjningsbehovet.

Delbetänkandet ”Hushållning med mark och vatten – områden av riksintresse” ska redovisas senast den 15 augusti 2014. Det finns all anledning att följa detta arbete noga. När vi ser till våra städers möjligheter och behov av att utvecklas finns det många intressen att beakta. Det är glädjande att det i uppdraget ligger att man inom systemet ska kunna väga olika intressen mot varandra. Ett mer flexibelt och samtidigt rättssäkert och transparent system ökar incitamenten för och möjligheterna till investeringar i bostäder, lokaler och mer attraktiva stadsmiljöer. Jag ser fram emot ett reformerat riksintresse som kan lösa upp långvariga knutar kring otrygga förfallna områden och döda ytor i många av våra svenska städer.