Stadsutvecklingstrender 2017…

160404 Fastighetsägarna Rudolf Antoni
160404 Fastighetsägarna
Rudolf Antoni

Att sia om framtiden är alltid vanskligt. De antaganden man gör baseras av förklarliga skäl på det vi vet idag, vilket förstås helt kan ställas på ända av någonting oväntat som händer imorgon. De senaste åren har vi sett en rad förändringar när det gäller utvecklingen av våra städer och livet däri. Ett exempel på detta är en kraftigt ökad urbanisering och ett lika tydligt uppsving för stadslivet som ideal. Det gäller inte bara för ungdomar och karriärister, utan lika mycket för seniorer och barnfamiljer, där allt fler nu vill bo i staden. Vi har även sett hur bostadsbristen, som var en icke-fråga för bara några år sedan, har blivit till sprängstoff i den politiska debatten. Många städer har därtill börjat ställa om sitt bilberoende till fördel för cykel- och kollektivtrafik. Tiggeri och EU-migranter har blivit en självklar del av stadsbilden och stadspolitik, det vill säga vad som ska byggas, samt hur och var staden ska utvecklas, har blivit ett samtalsämne för en bred allmänhet. Fortsätt läsa Stadsutvecklingstrender 2017…

De yngre visar färdriktningen för framtidens städer

Tiderna förändras. Ibland blir gamla idéer nya, pendeln slår tillbaka. Många av stadens företeelser kommer tillbaka, återanvänds eller försvinner över tiden. Staden förändras.

En grundfunktion för staden har ju varit alltid varit funktionen som en central punkt för all kollektivtrafik. Detta har ju gjort att handeln haft en given plats i city. Sedan kom handelns strukturförändringar som ledde till byggande av köpcentrum och externhandel utanför städerna.  Utanför städerna fungerar sällan kollektivtrafiken lika bra som i city. Detta, tillsammans med att volymhandeln kunde tillgodose kundens efterfrågan beträffande volym och pris, ledde till ett ökat bilbehov. Denna trend har stärkts genom de senaste decennierna och gjort att städerna varit tvungna att möta upp med parkeringsplatser för besökare och shopping.

Håller pendeln på att svänga nu? Många trender talar till fördel för stadskärnan. Det finns definitivt en trend bland yngre människor beträffande hur man förhåller sig till city. Staden erbjuder fler jobb på nära håll, en attraktiv livsstil, mer kultur och shoppingmöjligheter. I dag ser vi att många barnfamiljer söker sig tillbaka till staden för att bo, tidigare har ju familjerna flyttat ut från städer till förorter och kranskommuner. Nu börjar man prioritera en mer hållbar urban livsstil som inte bara bygger på konsumtion av varor utan också av kultur, upplevelser och självförverkligande.

Motsvarande trend på handelssidan både nationellt, men framför allt, internationellt är att de traditionella volymhandelskedjorna nu söker sig mot citylägen. Stadskärnans roll som huvudetableringsplats var tidigare hotat, nu är man återigen ofta förstahandsvalet även för volymhandeln.

Nu gäller det för handeln att möte upp dessa nya trender. Nu måste man inte bara anpassa tillgänglighet och öppettider, man måste också anpassa sitt sortiment i citybutikerna. De urbana shopparna har andra behov som ofta inte tillgodoses genom det externhandeln kan erbjuda. Det kan vara kortare stegar, mindre grillar, men även mindre förpackningar av livsmedel och målarfärg. Även e-handeln spelar en viktig roll i den urbana handelsstrategin genom att erbjuda tillgänglighet och ett brett utbud. I första hand tror jag att e-handelns tillväxt tas från den externhandeln som, likt e-handeln konkurrerar med tillgänglighet, pris och rationalitet. Staden måste dock möta utvecklingen, inte bara med ett urbant sortiment, utan med konkurreskraftiga öppettider. Man måste ha öppet när kunden förväntar sig att man har öppet, även kvällar och söndagar.

Tiderna har förändrats. Och som alltid är det de yngre generationerna som har framtiden i sina händer. De vill leva i nuet, i en bekväm och flexibel omgivning. Detta talar allt mer för staden. Smarta handlare och stadsplanerare måste följa med, annars springer omvärlden om.